Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Kontantstrømoppstilling Goodtech konsern

 

Konsolidert kontantstrømoppstilling

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2019 2018
Årsresultat -1 704 -2 698
Justert for
   – Skattekostnad 10 940 3 202
   – Avskrivninger og nedskrivninger 12, 14 7 926 18 068
   – Avskrivninger bruksrettigheter etter IFRS 16 13 13 689                 –
   – Netto endring i avsetninger for forpliktelser 23 753 3 709
   – Renteinntekter 9 -127 -370
   – Rentekostnader 9 1 336 746
 Endringer i varelager 16 1 936 443
 Endringer i kundefordringer og andre fordringer 17, 18 58 532 65 260
 Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21, 22 -44 927 -34 326
 Andre endringer -4 568 -47 920
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter før renter og skatt 33 786 6 114
Mottatte renter 9 127 373
Betalte renter 9 -542 -1 390
Betalte skatter 10 -250 -1 675
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter – videreført virksomhet 33 121 3 423
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter – ikke videreført virksomhet     -15 491         -7 656
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 630 -4 232
Netto inn-/utbetaling ved kjøp/salg av varige driftsmidler 12 -38 158 -1 036
Netto inn/-utbetaling ved kjøp/salg av immaterielle eiendeler 14 -1 684 -346
Utbetalinger ny virksomhet 2       -1 516                 –
Netto opphør av virksomhet 2        9 928                 –
Netto inn/utbetalinger andre investeringer -425 207
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter – videreført virksomhet -31 855 -1 177
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter – ikke videreført virksomhet 1
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -31 855 -1 176
Utbetaling av utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser 24 -200
Netto inn-/utbetalinger ved salg og kjøp av egne aksjer 24           612            -417
Innregnet lån ny virksomhet 2      34 913                 –
Betaling av avdrag på leasingforpliktelser 13     -13 486                 –
Nedbetaling av lån 20 -465 -1 867
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – videreført virksomhet 21 574 -2 484
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – ikke videreført virksomhet -2 412 40
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 19 162 -2 444
Kontantstrøm gjennom året 4 937 -7 852
Kontanter og kontantekvivalenter per 01.01 19 60 145 67 787
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 306 209
Kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 65 387 60 145

* Fra note 23: 16,5 mill. kroner gjelder garantiavsetninger i morselskapet på vegne av ikke videreført virksomhet, og er derfor ikke innregnet i netto endring i avsetninger og forpliktelser.

Note 1 – 29 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.