Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Resultatregnskap Goodtech ASA

 

Resultatregnskap 1. januar – 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2019 2018
Driftsinntekter
Salgsinntekter 2 2 486 7 018
Sum driftsinntekter 2 486 7 018
Driftskostnader
Lønnskostnader 3 4 555 7 919
Avskrivninger på varige driftsmidler 7 1 532 1 774
Andre driftskostnader 3, 4 4 647 13 461
Sum driftskostnader 10 734 23 155
Driftsresultat -8 248 -16 137
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 5 20 210 16 686
Annen finansinntekt 5 1 298 1 273
Sum finansinntekter 21 508 17 960
Finanskostnader
Nedskrivning finansielle anleggsmidler 5 9 025 13 123
Annen finanskostnad 5 729 709
Tap ved avgang datterselskap 5 19 844
Sum finanskostnader 29 598 13 832
Netto finans -8 090 4 127
Resultat før skatt -16 338 -12 009
Skattekostnad 6 2 258 2 272
Årsresultat -18 596 -14 281
Overf. og disponeringer
Fremføring av udekket tap 13 -18 596 -14 281
Sum disponeringer -18 596 -14 281