Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Kontantstrømoppstilling

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Noter 2019 2018
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Årsresultat -18 596 -14 281
Justert for:
  – Skattekostnad 6 2 258 2 272
  – Avskrivninger 7 1 532 1 774
  – Renteinntekter 5 -571 -717
  – Konsernbidrag og utbytte ført som finansinntekt -20 210 -16 686
  – Netto nedskriving aksjer og finansielle eiendeler og konvertering aksjer 9 025 21 223
Endringer i arbeidskapital:
  – Kundefordringer og andre fordringer -525 485
  – Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -182 -2 471
Endring avsetninger og andre tidsavgrensninger 18 195 -913
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -9 074 -9 314
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetaling lån til foretak i samme konsern -6 556
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7 -257
Utbetaling vedr aksjeeiertilskudd datterselskap -1 711 -1 147
Endring investering i datterselskap 11 -9 773
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -18 040 -1 404
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 16 686 881
Kjøp/salg av egne aksjer 765 -471
Konsernintern gjeld 646
Endring trekk konsernkonto 5 577 18 679
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 23 674 19 089
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -3 439 8 371
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01 8 37 261 28 891
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 8 33 823 37 261