Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Årsberetning 2019

• Driftsinntektene ble NOK 449,5 mill. og EBITDA NOK 23,4 mill. (5,2%) i 2019.

• God lønnsomhet i virksomheten i Norge og Sverige. Positiv EBITDA fra denne delen av virksomheten med NOK 30,4 mill. i 2019 (NOK 17,1 mill. ekskl. IFRS16) mot NOK 18,7 mill. i 2018.

• Restrukturering av virksomheten på Åland er gjennomført. Vårt nye selskap på Åland er i oppbyggingsfasen og påvirker EBITDA negativt med NOK 7,0 mill. i 2019.

• Goodtech Digital Solutions er etablert for å bygge videre på våre digitale løsninger, og Goodtech har i 2019 vunnet flere avanserte digitaliseringsprosjekter.

• Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder.

• Korona (Covid-19)-pandemien vil kunne sette konsernets utvikling tilbake for en periode, men Goodtech vil etter beste evne tilpasse seg dette. Se kapittelet Risikofaktorer og risikostyring i årsberetningen.

 

Virksomheten

Goodtech er et ledende nordisk miljø- og teknologikonsern. Vi leverer prosjekter, tjenester og produkter for industri, energi, miljø og infrastruktur som skaper verdi for våre kunder gjennom økt effektivitet og forbedret helse, miljø og sikkerhet.

Vår kjernevirksomhet er:

  • Digitalisering, automatisering, robotisering og elektrifisering.
  • Miljøbaserte løsninger innenfor vannrensing og biogass.

Goodtech er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet har selskaper i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge. Goodtech ASA er morselskapet i konsernet.

Goodtech har i underkant av 300 ansatte og en omsetning på ca. NOK 450 mill. i 2019.

Vår visjon er at Goodtech skal være førstevalget for industriell effektivitet.

Dette innebærer at Goodtech skal

  • Tilby effektive løsninger som gir kundene merverdi
  • Tilby ledende tekniske tjenester som sikrer effektiv og stabil drift for våre kunder
  • Utvikle det beste teamet i industrien

Året 2019

 

Nøkkeltall (NOK 1.000) 2019 2018
Driftsinntekter 449 468 443 557
EBITDA 23 436 18 699
EBITDA margin % 5,2 % 4,2 %
Resultat før skatt -764 504
Ordrereserve 210 737 160 571
Antall ansatte 273 302

Nøkkeltall for videreført virksomhet i Goodtech-konsernet. Nøkkeltall for 2019 inkluderer effekt av IFRS 16. Sammenlignbare tall for 2018 er ikke omarbeidet ihht IFRS16.

Virksomheten innen digitalisering, automatisering, robotisering og elektrifisering i Norge og Sverige

Denne delen av virksomheten omsetter for ca NOK 411 mill. og leverer en positiv EBITDA på NOK 30,4 mill./5,2 % margin i 2019 (EBITDA NOK 17,1 mill./4,2% margin ekskl. IFRS16), mot omsetning NOK 444 mill./4,2% margin i 2018.

Underliggende drift innenfor digitalisering, automatisering, robotisering og elektrifisering er positiv. Starten på året var preget av et høyt aktivitetsnivå og gode resultater i våre regioner i Norge og Sverige. Et lavere aktivitetsnivå i kombinasjon med økte kostnader ved teknologiutvikling i enkelte prosjekter medførte svakere inntjening i andre halvår.

Gjennom 2019 har Goodtech fortsatt å styrke sin posisjon som ledende leverandør innen industriell effektivitet, gjennom nye kontakter og leveranser innen digitalisering og Industri 4.0 både til eksisterende og nye kunder. Goodtech Digital Solutions er etablert for å bygge videre på våre digitale løsninger, og Goodtech har i 2019 vunnet flere avanserte digitaliserings­prosjekter. For tiden har Goodtech flere pilotprosjekter hos våre kunder med Wizx™, en egen «Industrial Internet of Things» (IIOT)-gateway. Goodtech har i 2019, i samarbeid med en ekstern aktør, også stiftet et nytt selskap, Neuron Solution AS, som en Industri 4.0-satsning hvor planene er å kommersialisere vår fleksible løsning for datafangst og analyse.

Ett av våre prosjekter i 2019 er leveranse av våre nyeste og mest fleksible pakkemaskiner av Goodtech Robowrapper™ – til Insulas fabrikk på Leknes som blant annet produserer varemerket Lofoten.

En av våre leveranser til kunder innen havbruksnæringen i 2019 er Goodtechs MES-løsning (Manufacturing Execution System) til Skretting AS. Skretting oppnår enda bedre planlegging og optimalisering av sin produksjon gjennom Goodtechs MES-løsning som knytter sammen forretningssystemet med prosesstyring og gir Skretting ett grensesnitt mot alle forretningssystemene.

Goodtech har i 2019 også fått oppdraget med leveranse av skjermstyring (SCADA) og produksjonsoptimalisering (MES) til Norsk Kyllings nye produksjonsfabrikk på Orkanger. Disse systemene vil sørge for en optimalisert produksjon med tanke på kvalitet, effektivitet og energiforbruk, og fabrikken blir verdensledende i sitt slag.

Goodtech sluttførte i 2019 et stort prosjekt til Wacker Chemicals Norway AS hvor Goodtech har hatt ansvaret for engineering, innkjøp og bygging av høyspent og lavspent anleggsdeler i forbindelse med utbygging og utvidelse av produksjonskapasiteten på Wackers Silisiumsmelteverk på Holla.

I Sverige fortsetter fremgangen innen digitalisering og Industri 4.0 gjennom leveranser av kostnadseffektive helautomatiske robotiserte monteringslinjer og sporbarhetssystemer til våre kunder. Blant annet har Goodtech i 2019 levert en robotisert sveisecelle til Permascand. Løsningen består av en helautomatisk robotcelle med to roboter for sveising og materialhåndtering, som gir Permascand økt produksjon med en lavere bemanning, god fleksibilitet for nye produkter, samt korte omstillingstider. Produksjonscellen er også designet for å gi bedre kontroll og kvalitetssikring av prosessen. Goodtech og Haldex Brake Products AB fortsetter sitt langvarige samarbeid, og inngikk før sommeren avtale om totalleveranse av en semiautomatisk monteringslinje for komponenter for kontroll og styring av bremsesystemer på trailere. Monteringslinjen bygger på Goodtechs modulbaserte monteringskonsept for effektiv produksjon gjennom økt fleksibilitet og skalerbarhet. Monteringslinjen består av både manuelle og automatisk/robotiserte stasjoner, samt et overordnet MES-system (Manufacturing Execution Systems), og har en kontraktsverdien på over NOK 30 mill.

Goodtech bekrefter også sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av høyverdig bulkvarer gjennom sin Portabulk®-teknologi, ved inngåelse av nok en kontrakt i 2019 med MSP Engineering Pty Ltd på vegne av den kinesiske Tianqi, en ledende aktør innen leveranse av litiumhydroksid – LiOH – til det globale marked for lithium batterier. Goodtech Portabulk® FAB-konsept er basert på robotteknologi for å oppnå en så fleksibel og effektiv produksjon som mulig.

Restrukturering av miljøvirksomheten på Åland

Vårt datterselskap Goodtech Environment AB (GEAB), Åland meldte medio juni oppbud som følge av tvist om sluttoppgjør på Odderøyaprosjektet, et stort og krevende prosjekt med Kristiansand kommune. Forlik ble forsøkt, men avstanden mellom partene var for stor til at det lykkes å komme til enighet. Som følge av konkursen er tidligere GEAB klassifisert som ikke videreført virksomhet i regnskapet for 2019. Nærmere informasjon om restruktureringsprosessen på Åland og regnskapsmessige effekter er gitt i note 2 til årsregnskapet.

Goodtech ASA samarbeidet med bostyrer for å finne en best mulig løsning for videreføring av virksomheten på Åland i nytt selskap, til fordel for kunder, ansatte og kreditorer.

Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB (GESAB), inngikk i slutten av juni avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler. Det ble ikke inngått noen avtale med bostyrer vedrørende pågående prosjekter, men GESAB har forhandlet med den enkelte kunde om videreføring av prosjekter fra tidligere GEAB. Blant annet signerte GESAB i slutten av juni kontrakten på bygging av nytt biogassanlegg for matavfall for Hulesjöns avløpsanlegg i Falköping som en videreføring av kontrakt som var inngått av GEAB før konkursen. Goodtech fortsetter med dette å redusere belastningen på miljøet gjennom å omdanne matavfall til biogass innen kommunal sektor i Sverige. En annen kontrakt som er videreført i GESAB er kontrakt med AF Bygg Syd for ombygging og utvidelse av prosessanlegget til vannverket i Älmhult. Goodtech på Åland styrker med dette sin posisjon innen vannrensing til den kommunale sektoren i Sverige. Begge disse kontraktene passer godt inn i den nye strategien som er lagt for virksomheten på Åland.

GESAB er fortsatt i oppbyggingsfasen og har behov for flere prosjekter og oppdrag fremover. Selskapet påvirker konsernets EBITDA negativt med NOK 7,0 mill. i 2019.

Internt forbedringsarbeide

Goodtech har de siste årene gjennomført en rekke forbedringstiltak for å bedre konsernets drift og lønnsomhet. Tiltakene har omfattet reorganisering, nye prosesser innen salg og prosjektgjennomføring med økt fokus på risikokontroll, økt fokus på HMS, compliance og kvalitet, samt kostnadstilpasninger. Vår prosjektgjennomføringsmodell er forankret i PRINCE2® som er en internasjonal anerkjent prosjektmodell. Gjennom 2019 har det vært arbeidet videre med innførte forbedringer, herunder interne opplæringsprogrammer og systemforbedringer.

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet

Konsernet har netto rentebærende gjeld på NOK 7,5 mill. per 31.12.2019 inkludert leieforpliktelser ihht IFRS 16 på NOK 36,2 mill. Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør 3,3% ved utgangen av 2019.

Egenkapitalen per 31.12.2019 er NOK 229,9 mill., noe som gir en egenkapitalgrad på 51,7 %.

Kontantstrøm fra drift for videreført virksomhet ble NOK 33,1 mill. i 2019 mot NOK 3,4 mill. i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene.  Goodtech har fokus på god likviditetsstyring og tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer. Dette vil ha fortsatt fokus fremover.

Aksje- og aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital består av 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2 til sammen NOK 45.752.292 pr 31.12.2019.

Alle aksjonærer i Goodtech har like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

Holmen Industri Invest 1 AS er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 34,3 % av aksjene. Holmen Industri Invest 1 AS meldte 13.3.2020 at samtlige Goodtech-aksjer deles ut til aksjonærene. Ved utdelingen fikk tre aksjonærer i Holmen Industri Invest 1 AS mer enn 5 % av aksjene i Goodtech: Grieg Kapital AS 9,15% eierandel, Holmen Industri AS 9,06% eierandel og Fram Realisinvest AS 6,34% eierandel.

En stor andel av av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 261.575 egne aksjer, tilsvarende 1,14 % av selskapets aksjekapital.

Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten.

Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet

 

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2019 2018
Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 338 365
Rapportert medisinsk behandling uten fravær (MTC) 0 1
Rapporterte fraværsskader (LTI) 1 1
Dødsulykke 0 0
Sykefravær 2,5% 2,8%

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å etablere gode rutiner for etterlevelse, samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål.

I Goodtech jobber vi målrettet for vår nullvisjon, og vårt viktigste mål er at ingen skal skade seg på jobb. 2019 har vært et godt år for helse, miljø og sikkerhet i Goodtech.  HMS er et kontinuerlig fokusområde, og mange gode krefter bidrar til å etablere en sterk HMS-kultur i konsernet. Den målrettede satsningen på skadeforbygging begynner å gi dokumenterte resultater, og er godt forankret i ledelse og i organisasjon. Det er etablert en levende internkontroll som vi vil fortsette å bygge videre på.

H1-verdien er en viktig måleparameter for sikkerhetsarbeidet i Goodtech. H1 er definert som antall fraværsskader pr. million utførte timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis. Det er registrert 1 skade med fravær i 2019. Dette gir en H1-verdi for 2019 på 2,1.

Registrering av sykefravær er en viktig måleparameter for helse, miljø og trivsel i Goodtech. Goodtech har historisk et stabilt og lavt sykefravær, som vi mener representerer et sunt sykdomsbilde, uten arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet i 2019 er 2,5% mot 2,8% i fjor. Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.  Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

Etiske retningslinjer og compliance
Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte. Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Goodtechs compliance-prosedyrer og rutiner skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av konsernets etiske retningslinjer, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på de etiske retningslinjene. Vi sikrer dette blant annet ved at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder et kontinuerlig ledelsesfokus på at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og trakassering. Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

 Ansatte 2019 2018
 Antall ansatte 31.12 273 302
 Andel kvinnelige ansatte 10,6 % 11,6 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 2 av 5 2 av 5

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsakelig innen økonomi og administrasjon. Konsernledelsen besto ved utgangen av året av en kvinne og to menn.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 15 til årsregnskapet.

Miljø og samfunnsansvar – fokus på bærekraft

I samfunnet og hos våre kunder ser vi økt fokus på bærekraft. I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. For å jobbe mer systematisk og helhetlig med bærekraft, sertifiserte vi i 2019 vår norske virksomhet etter ISO 14001:2015 standarden. Vår virksomhet i Sverige er fra tidligere sertifisert etter 14001 standarden. I 2020 vil vi jobbe videre med fokus på bærekraft, og vil bygge på FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for dette arbeidet.

Det henvises til nærmere redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om menneske, samfunn og miljø i årsrapporten.

Risikofaktorer og risikostyring

Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko. Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur, miljø og bruk av innleide ressurser er eksempler på slike.

Goodtech arbeider løpende med å styrke fokus på HMS og compliance som en naturlig del av kulturen i selskapet. Målsetningen er å sikre at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte. Det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen. Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter. Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2019.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned. Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene. Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i gjennomføringen av disse prosedyrene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og at ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Disse risikoforholdene har høyt fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta. Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.

Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Konsernet har kontinuerlig fokus på likviditetsforbedrende tiltak. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK. Konsernets lånerammer og låneopptrekk er hovedsaklig med flytende rente.

Korona (Covid-19)-pandemien sprer seg kraftig i våre områder. Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom pandemien. Goodtech følger myndighetenes retningslinjer og har innført en rekke tiltak for å begrense smitten, blant annet ved utstrakt bruk av hjemmekontor og begrensning av reisevirksomhet. Det er knyttet meget stor usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder. På dato for avleggelse av årsregnskapet har ikke styret konkret informasjon om pandemiens påvirkning på vår virksomhet, men anser det som sikkert at den vil påvirke. Det må forventes at aktivitetsnivået vil reduseres for en periode. Goodtech har gjennomført analyser av ulike scenarier, og har iverksatt tiltak for å møte potensielle utfordringer, herunder behov for kostnadstilpasninger og tiltak som skal sikre likviditet. Det vises også til omtale i note 26 og 29 i årsrapporten.

Teknologiutvikling 

Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og løsningsorienterte prosjekter. Goodtech leverer blant annet teknologiløsninger for produksjonslinjer, robotceller og industrielle IT-løsninger, som for eksempel Manufacturing Execution Systems (MES).

Goodtech Digital Solutions er etablert for å bygge videre på våre digitale løsninger, og Goodtech har i 2019 vunnet flere avanserte digitaliseringsprosjekter. Goodtech har utviklet en egen «Industrial Internet of Things» (IIOT)-gateway, Wizx™, som skal fjerne behovet for hardwarebaserte input/output-tilknytninger på tvers av systemer. Wizx™ er en gateway-enhet som tilgjengeliggjør helt ulike data i ulike systemer i et felles grensesnitt. For tiden har Goodtech flere pilotprosjekter hos våre kunder med Wizx™.

Goodtech har i 2019, i samarbeid med en ekstern aktør, også stiftet et nytt selskap Neuron Solution AS, som en Industri 4.0-satsning som skal kommersialisere vårt databrokonsept.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 19. mars 2020 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA

Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK 4,3 mill. Resultat per aksje utgjør NOK 0,19 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et årsresultat på NOK -18,6 mill. i 2019 som foreslås dekket av annen egenkapital.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 234,8 mill.

Hendelser etter årets utløp

Goodtech har inngått flere nye kontrakter etter årsslutt, blant annet kontrakt med Hammerfest Energi Nett AS for leveranse av ny transformatorstasjon, kontrakt med Graintec for leveranse av helautomatisk Portabulkløsning® til fiskefôrindustrien, og tre-årig rammeavtale med Fortum. Goodtechs miljøvirksomhet på Åland har vunnet flere kontrakter etter årsslutt, blant annet skal Goodtech levere nytt biogassanlegg til Orklas fabrikk på Åland.

Korona (Covid-19)-pandemien er omtalt i kapitlet Risiko og risikostyring i årsberetningen.

Konsernets fremtidige utvikling 

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder som blant annet omfatter havbruk, metall, olje & gass, prosessindustri og næringsmiddel. Korona (Covid-19) pandemien vil kunne sette konsernets utvikling tilbake i en periode, men selskapet vil etter beste evne tilpasse seg dette.

Oppbyggingsfasen av den nye virksomheten på Åland sammen med svakere inntjening i enkelte regioner i Norge vil fortsatt påvirke EBITDA på kort sikt.

Vi ser at økt digitalisering og automatiseringsgrad samt fokus på bærekraft er viktige forutsetninger for at våre kunder skal kunne styrke sin konkurransekraft, og forventer flere interessante digitaliseringsprosjekter i markedet fremover. Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering er Goodtech en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet.

Oslo, 19. mars 2020

Stig Grimsgaard Andersen

Styrets leder

Karl-Erik Staubo

Styremedlem

Mimi K. Berdal

Styremedlem

 

 

Vibeke Strømme

Styremedlem

Terje Thon

Styremedlem

Robert Karlsson

Styremedlem, ansattes representant

 

 

Thomas Bordvik

Styremedlem, ansattes representant

Eric Staurset

Konsernsjef