Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Balanse Goodtech konsern

 

Konsolidert balanse per 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2019 2018
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler 12 50 391 33 785
Bruksrettseiendeler 13 35 929 2 594
Immaterielle eiendeler 14 149 748 149 941
Utsatt skattefordel 10 42 484 43 881
Sum anleggsmidler 278 552 230 201
Omløpsmidler
Varelager 16 5 216 7 152
Kundefordringer 17 64 173 114 583
Kontraktseiendeler 17 25 515 33 936
Andre kortsiktige fordringer 18 5 958 5 658
Kontanter og kontantekvivalenter 19 65 387 60 145
Sum omløpsmidler 166 249 221 475
Sum eiendeler 444 801 451 675
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 45 752 45 752
Egne aksjer -523 -726
Annen innskutt egenkapital 389 808 389 808
Sum innskutt egenkapital 24 435 037 434 834
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -206 324 -202 779
Sum opptjent egenkapital -206 324 -202 779
Ikke-kontrollerende eierinteresser 25 1 145 1 238
Sum egenkapital 229 858 233 293
Gjeld   
Langsiktig gjeld
Lån 20 1 756 15 303
Leieforpliktelser 13            25 001 1 916
Utsatt skatt 10 357
Avsetninger og betingede forpliktelser 23                     –             1 381
Sum langsiktig gjeld 26 757 18 957
Kortsiktig gjeld
Lån og kreditter 20 34 918 30 272
Leieforpliktelser 13 11 225 679
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21 79 516 120 378
Kontraktforpliktelser 22 37 626 41 690
Betalbar skatt 10 25 250
Avsetninger og betingede forpliktelser 23 24 875 6 155
Sum kortsiktig gjeld 188 185 199 424
Sum gjeld 214 942 218 381
Sum egenkapital og gjeld 444 801 451 675

Note 1 – 29 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.

Oslo, 19. mars 2020

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
Karl-Erik Staubo
Styremedlem
Mimi K. Berdal
Styremedlem
 

 

Vibeke Strømme
Styremedlem
Terje Thon
Styremedlem
Robert Karlsson

Styremedlem, ansattes representant

 

 

Thomas Bordvik

Styremedlem, ansattes representant

Eric Staurset
Konsernsjef