Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 12 Varige driftsmidler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Regnskapsåret 2018 Bygninger Maskiner/inventar Sum
Anskaffelseskost per 1. januar 2018         29 519         65 879         95 398
Akkumulerte nedskrivninger          -2 873                  –          -2 873
Akkumulerte avskrivninger          -6 873        -43 997        -50 870
Balanseført verdi 01.01.2018         19 773         21 883         41 655
Omregningsdifferanser               41             -415             -375
Tilgang                  –           1 265           1 265
Avgang                  –             -229             -229
Omklassifisert til immaterielle eiendeler                  –             -543             -543
Avskrivninger relatert til ikke videreført virksomhet            -384             -867          -1 251
Årets avskrivninger            -395          -6 343          -6 739
Balanseført verdi 31.12.2018         19 034         14 750         33 785
Regnskapsåret 2019 Bygninger Maskiner/inventar Sum
Anskaffelseskost per 1. januar 2019         29 560         65 957         95 517
Akkumulerte nedskrivninger          -2 873                  –          -2 873
Akkumulerte avskrivninger          -7 653        -51 207        -58 859
Balanseført verdi 01.01.2019         19 034         14 750         33 785
Omregningsdifferanser            719              177              896
Tilgang, ny virksomhet         34 913              978         35 891
Tilgang øvrig                  –           2 622           2 622
Avgang relatert til ikke videreført virksomhet        -14 835          -1 408        -16 243
Avgang øvrig             -355             -355
Årets avskrivninger          -1 142          -5 062          -6 204
Balanseført verdi 31.12.2019         38 688         11 703         50 391
Økonomisk levetid 20-30 år 3-10 år
Avskrivningsmetode lineært lineært

Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.