Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Resultatregnskap Goodtech konsern

 

Konsolidert resultat 1. januar – 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2019 2018
Driftsinntekter 4 449 468 443 557
Varekostnader og underentrepenører 5 -148 060 -140 175
Lønn- og personalkostnader 6, 7, 15 -232 796 -229 771
Andre driftskostnader 8 -45 177 -53 903
Restruktureringskostnader mv. 8 -1 009
Driftsresultat før avskrivninger 23 436 18 699
Avskrivninger 12, 13, 14 -21 615 -9 056
Nedskrivninger 14 -9 013
Driftsresultat 1 821 631
Finansinntekter 9 2 793 5 132
Finanskostnader 9 -5 378 -5 259
Netto finanskostnader -2 585 -127
Resultat før skatt -764 504
Skattekostnad 10 940 3 202
Årsresultat fra videreført virksomhet -1 704 -2 698
Resultat fra ikke-videreført virksomhet 2              5 975       -59 041
Årsresultat 4 271 -61 739
Henføres til:
 – Aksjonærene i morselskapet 4 363 -62 128
 – Ikke-kontrollerende eierinteresser -93 389
Årsresultat 4 271 -61 739
Årsresultat per aksje 11
Resultat per aksje videreført virksomhet -0,08 -0,14
Resultat per aksje ikke-videreført virksomhet 0,27 -2,62
Årets resultat per aksje 0,19 -2,76

Konsolidert totalresultat

Note 2019 2018
Årsresultat 4 271 -61 739
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt
Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder:
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring 67
Omregningsdifferanser 162 -2 667
Utvidet resultat relatert til ikke videreført virksomhet -8 633 482
Sum øvrige resultatelementer, etter skatt -8 471 -2 118
Totalresultat -4 200 -63 857
Henføres til:
– Aksjonærene i morselskapet -4 108 -64 246
– Ikke-kontrollerende eierinteresser -93 389
Totalresultat -4 200 -63 857
Beløp henført til aksjonærene i morselskap stammer fra:
– Videreført virksomhet -1 450 -5 687
– Ikke videreført virksomhet -2 658 -58 559
Sum -4 108 -64 246

Note 1 – 29 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.