Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 8 Andre driftskostnader og restruktureringskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Andre driftskostnader 2019 2018
Husleie og drift lokaler                6 656         19 125
Reisekostnader                6 666           6 481
Bilkostnader                2 512           2 495
Salgs- og markedsføringskostnader                   621             752
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester                6 958           9 372
IT kostnader              11 976           9 154
Utgiftsført inventar                2 354           2 761
Leie produksjonsmaskin                     –             802
Porto og frakt mv.                   289             206
Tap på fordringer                 -287             293
Andre driftskostnader                7 433           2 461
Sum andre driftskostnader 45 177 53 903

 

Godtgjørelse til revisor – inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester 2019 2018
Lovpålagt revisjon 1 063 1 163
Andre attestasjonstjenester                       –                  –
Skatterådgivning                      7                 5
Andre tjenester utenfor revisjon                     14 23
Totalt 1 083 1 190

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.

Restruktureringskostnader 2019 2018
Restruktureringskostnader mv 1 009
Totalt 0 1 009

Restruktureringskostnader gjelder påløpte kostnader tilknyttet strukturelle og strategiske prosesser samt andre vesentlige kostnader av ikke tilbakevendende karakter.