Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Nøkkeltall

 
Ordre- og resultattall (MNOK) *) 2015 2016 2017  

2018

2019
Salgsinntekter 698,3 704,2 688,7 443,6 449,5
EBITDA -0,7 -12,9 3,0 18,7 23,4
EBITDA % -0,1 % -1,8 % 0,4 % 4,2 % 5,2 %
Resultat før skatt (EBT) -79,1 -60,6 -15,2 0,5 -0,8
EBT % -11,3 % -8,6 % -2,2 % 0,1 % -0,2 %
Resultat etter skatt for videreført virksomhet -74,0 -61,2 -14,8 -2,7 -1,7
Årsresultat -169,5 -25,2 -15,1 -61,7 4,3
Ordrereserve 31.12 416,8 346,2 273,0 160,6 210,7
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter videreført virksomhet 3,4 33,1
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4,5 -2,6 -0,4 -4,2 17,6
Balanse **)
Totale eiendeler 663,7 584,4 548,0 451,7 444,8
Egenkapital 341,7 308,6 297,8 233,3 229,9
Egenkapitalandel 51,5 % 52,8 % 54,3 % 51,7 % 51,7 %
Egenkapitalrentabilitet -14,4 % -18,8 % -4,9 % -1,0 % -0,7 %
Netto rentebærende gjeld /(-fordring) 34,5 -26,7 -20,4 -12,0 7,5
Netto gjeldsgrad % 10,1 % -8,7 % -6,8 % -5,1 % 3,3 %
Likviditetsgrad            1,24        1,28         1,27 1,11 0,88
Aksjen
Aksjekurs 31.12 (kr) 10,75 7,00 6,53 3,84 6,85
Resultat per aksje (kr) -5,28 -1,13 -0,68 -2,76 -0,35
Utbytte per aksje (kr)
Ansatte
Antall ansatte per 31.12 374 341 325 302 273
Antall årsverk 377 359 317 314 276
HMS
Sykefravær 3,4 % 2,9 % 2,9 % 2,8 % 2,5 %
H1 3,2 1,8 2,0 2,1
H2 9,5 16,3 4,0 2,1

*) Historiske nøkkeltall 2015-2017 inkluderer ikke videreført virksomhet
**) Historiske nøkkeltall inkluderer ikke videreført virksomhet

 
 
Definisjoner finansielle nøkkeltall
EBITDA Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster
EBITDA % (Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster)/salgsinntekter
EBT% Resultat før skatt/salgsinntekter
Ordrereserve Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter
Egenkapitalandel Egenkapital/totalkapital
Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital
Gjennomsnittlig egenkapital (Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12)/2
Resultat per aksje Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer
Netto gjeldsgrad Netto rentebærende gjeld/egenkapital
Likviditetsgrad Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
H1 Antall fraværsskader per million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis
H2 Antall fraværsskader og medisinsk behandling pr. million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis