Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Alternative måltall / prestasjonsmål (APM)

 

Goodtech presenterer noen alternative måltall/prestasjonsmål i delårsrapporten, som et supplement til finansregnskapet som er utarbeidet ihht IFRS. Slike måltall er ofte brukt av analytikere, investorer og andre interessenter, og formålet er gi å bedre innsikt i selskapets drift, finansiering og fremtidsutsikter.

Prestasjonsmål:
EBITDA og EBIT er begreper som vanligvis benyttes av analytikere og investorer.

EBITDA: Er forkortelse for «earnings before interest, taxes, depreciation and amortization», og tilsvarer driftsresultat før av- og nedskrivninger i årsrapporten.

EBIT: Er forkortelse for «earnings before interest and taxes», og tilsvarer driftsresultat i årsrapporten.

EBITDA margin er brukt for å sammenligne relative resultat mellom perioder. EBITDA margin er beregnet som EBITDA/Driftsinntekter.

Ordrereserve:
Ordrereserven er presentert som alternativt prestasjonsmål, da den indikerer selskapets inntekter og drift i fremtiden.

Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter.

Ordreinngang:
Ordreinngang er presentert som alternativt prestasjonsmål da det indikterer selskapets inntekter og drift i fremtiden.

Ordreinngang er beregnet som endring i ordrereserve tillagt omsetning i perioden, og er estimert verdi av nye kontrakter, endringsmeldinger og bestillinger både for anleggskontrakter og løpende salg i perioden.

Finansielle måltall:
Alternative måltall for finansiering og egenkapital er presentert da de er indikatorer på selskapets evne til å oppnå finansiering og betjene sin gjeld.

Netto rentebærende gjeld: Kontanter og kontantekvivalenter fratrukket rentebærende gjeld.

Egenkapitalgrad: Sum egenkapital / Sum eiendeler.