Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Balanse Goodtech ASA

 

Balanse per 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

EIENDELER Note 2019 2018
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 40 867 43 126
Sum immaterielle eiendeler 40 867 43 126
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 775 4 307
Sum varige driftsmidler 2 775 4 307
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 11 180 070 177 612
Lån til foretak i samme konsern 10 8 847 1 557
Sum finansielle anleggsmidler 188 917 179 168
SUM ANLEGGSMIDLER 232 560 226 601
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Fordringer på konsernselskap 10 38 703 41 760
Andre kortsiktige fordringer 410 985
Sum fordringer 39 113 42 744
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 33 823 37 261
SUM OMLØPSMIDLER 72 937 80 005
SUM EIENDELER 305 497 306 606
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 12 45 752 45 752
Egne aksjer 13 (523) (726)
Annen innskutt egenkapital 13 389 808 389 808
Sum innskutt egenkapital 435 037 434 834
Opptjent egenkapital
Udekket tap 13 (200 230) (182 196)
Sum opptjent egenkapital (200 230) (182 196)
SUM EGENKAPITAL 234 807 252 638
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 10 2 546 2 161
Skyldig offentlige avgifter 208 (104)
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 50 249 50 857
Annen kortsiktig gjeld 9, 10 17 686 1 054
SUM KORTSIKTIG GJELD 70 690 53 969
SUM GJELD 70 690 53 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 305 497 306 606

Oslo, 19. mars 2020

Stig Grimsgaad Andersen

Styrets leder

Karl-Erik Staubo

Styremedlem

Mimi K. Berdal

Styremedlem

Vibeke Strømme

Styremedlem

Terje Thon

Styremedlem

Robert Karlsson

Styremedlem, ansattes representant

Thomas Bordvik

Styremedlem, ansattes representant

Eric Staurset

Konsernsjef