Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 11 Datterselskap

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Selskap Forr.kontor Eier-/stemmeandel Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger Bokført verdi per 31.12
Goodtech AS Norge 100 % 161 065 161 065
Goodtech Solutions AB Sverige 100 % 68 516 -50 759 17 758
Goodtech Electro AS Norge 50 % 500 500
Neuron Solution AS Norge 60 % 18 18
Goodtech Environmental Solutions AB Finland 100 % 9 755 -9 025 730
Goodtech Recovery Technology AS Norge 100 % 1 139 -1 139
Sum 262 816 -82 746 180 070

Restrukturering av virksomheten på Åland
Datterselskapet Goodtech Environment AB (GEAB) meldte i juni 2019 oppbud som følge av Odderøya-prosjektet. Regnskapsmessig tap i morselskapet ved avgang GEAB, herunder skjønnsmessig betingede avsetninger er spesifisert i note 5. Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB, inngikk 18.06.2019 avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom, lokaler og driftsmidler. Se note 2 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon om restruktureringen på Åland.

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler – investering i datterselskap
Goodtech ASA gjennomfører årlig testing av verdifall av investeringer i datterselskaper. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifalltest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm). Viser til note 14 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon til forutsetninger brukt i beregning av anslått gjenvinnbar verdi. Konsernets nye datterselskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB er i oppbyggingsfasen med negative resultater per 31.12.2019. I tråd med god regnkapsskikk er bokført verdi av aksjene i GESAB nedskrevet med 9,0 mill. kroner, til bokført verdi av selskapets egenkapital per 31.12.2019 etter en nåverdianalyse.