Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 10 Mellomværende med selskaper i samme konsern

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Fordringer 2019 2018
Lån til foretak i samme konsern 8 847 1 557
Andre fordringer konsern 38 703 41 760
Sum                               47 550                              43 316
 

 

Annen kortsiktig gjeld

 

 

2019

 

 

2018

Leverandørgjeld konsern 1 808 519
Annen kortsiktig gjeld konsern                               50 249                              50 857
Sum                               52 057                              51 377

Lån til foretak i samme konsern består av:

Goodtech Solutions Manufactoring AB 4 211 3 mnd Stibor + 1%
Goodtech Enviromental Solutions AB 4 636 3 mnd Euribor + 4,2%

Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra långiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsakelig kjøp og salg av varer og tjenester og innskudd på konsernkontoordningen. Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea.

Per 31.12.2019 hadde datterselskapene netto innskudd på konsernkonto på totalt 17,3 mill. kroner (2018: innskudd 11,7 mill. kroner). Konsernfordringen knyttet til Goodtech Recovery Technology AS andel av konsernkontoordningen er historisk nedskrevet med 20,4 mill. kroner.