Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 9 Gjeld

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Kortsiktig gjeld 2019 2018
Kortsiktig gjeld konsern 50 249 50 857
Leverandørgjeld konsern 2 546 2 161
Skyldig lønn og feriepenger 343 497
Påløpte kostnader 756 557
Skyldig offentlige avgifter 208 -104
Betingede avsetninger                               16 586
Sum                               70 690                               53 969 

Viser til note 20 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende konsernets driftskredittramme.

Betingede avsetninger er knyttet til morselskapsgarantier i forbindelse med opphørt virksomhet. Viser til note 2 i konsernregnskapet.