Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 8 Kontanter og kontantekvivalenter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto 17 319 11 741
Bankinnskudd utenfor konsernkonto 16 504 25 519
Sum kontanter og kontantekvivalenter 33 823 37 261
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen 33 823 37 261

Innskudd/trekk innenfor konsernordningen er klassifisert som hhv. andre kortsiktige fordringer og kortsiktige rentebærende gjeld i balanseoppstillingen.

Av betalingsmidlene i selskapet er 0,3 mill. kroner bundet skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12. i fjor var 0,3 mill. kroner.

Se note 19 i konsernet for beskrivelse av konsernkonto-ordningen.

Beløp i valuta, konsernkontoordning Innskudd/trekk konsernkonto Bankinnskudd u. konsernkonto Sum NOK
TNOK 8 000 20 749 28 749
TEUR 1 145 -436 6 972
TSEK -10 008 64 -9 364
TUSD 850 7 467
TNOK 17 319 16 504 33 823