Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 7 Pensjoner

 

Goodtechs pensjonsordninger er etablert i samsvar med lokale lover, og omfatter innskuddsplaner.  En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en forvalter uten ytterligere forpliktelser etter at innskuddet er betalt. Innskuddene kostnadsføres fortløpende som lønnskostnad. Pensjonen vil avhenge av de løpende innskuddenes størrelse og oppnådd avkastning over tid.

Pensjonsordninger i Norge

Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter alle ansatte i Norge. Innskuddssatsen er 5% for pensjonsgivende lønn opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 8% for pensjonsgivende lønn mellom 7,1G og 12G.

De fleste ansatte i Norge er tilsluttet AFP-ordningen (Avtalefestet pensjon) som er en kollektiv pensjonsordning for tariffestet sektor i Norge. AFP-ordningen er basert på et trepartsamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Regnskapsmessig er ordningen å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Konsernet er ikke i stand til å identifisere sin andel av ordningens underliggende økonomiske stilling og resultat med tilstrekkelig grad av pålitelighet, og på denne bakgrunn regnskapsføres ordningen som en innskuddsordning. Dette innebærer at forpliktelser fra AFP-ordningen ikke er balanseført.  Premier til ordningen kostnadsføres når de påløper.

Pensjonsordninger i Sverige og Finland

Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler. Ansatte i Sverige og Finland har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum.  ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet.  Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler.  ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.

Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende.  Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34