Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 4 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Opplysninger om disaggregert inntekt

Under følger en oppdeling av konsernets inntekter.

For året som sluttet 31. desember 2019
Per produktgruppe Varesalg Anleggskontrakter Tjenester Sum
Inntekter         20 145      206 989       222 334          449 468
Geografiske områder
Norge          3 768       80 879       198 057          282 704
Sverige         16 377       65 781         16 514            98 671
Finland               –         1 436             163              1 599
Europa               –       20 454           6 601            27 056
Andre               26 053 12 385             999            39 437
Sum 46 198 180 936       222 334          449 468
Tidspunkt for inntektsføring
På et bestemt tidspunkt         46 198            46 198
Løpende over tid      180 936       222 334          403 270
Sum         46 198 180 936       222 334          449 468

Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.

For året som sluttet 31. desember 2018
Per produktgruppe Varesalg Anleggskontrakter Tjenester Sum
Inntekter        27 310      192 477       223 770          443 557
Geografiske områder
Norge          7 853      100 111       196 707         304 671
Sverige        19 457      40 553         13 077          73 080
Finland             –         –               –             –
Europa               –       18 247          5 648            23 895
Andre               –       33 565          8 344            41 910
Sum        27 310      317 450       223 770          443 557
Tidspunkt for inntektsføring:
På et bestemt tidspunkt        27 310            27 310
Løpende over tid      192 477       223 770          416 247
Sum        27 310      317 450       223 770          443 557

Leveringsforpliktelser

Informasjon relatert til konsernets konkrete leveringsforpliktelser og regnskapsføringen av den tilhørende inntekt gis nedenfor.

Salg av varer
Leveringsforpliktelsen anses vanligvis oppfylt ved levering av varen, og inntekt innregnes på tidspunkt for levering.

Salg av tjenester
Tjenestene kan selges separat eller i en pakke kombinert med salget av varer. Leveringsforpliktelsen oppfylles over tid da kunden samtidig mottar og forbruker tjenestene konsernet tilbyr.

Anleggskontrakter
Konsernet anser at leveringsforpliktelsen oppfylles over tid da det til enhver tid har en håndhevbar rett til betaling for arbeid utført til dato, inkludert en rimelig margin. Eiendelen har videre ingen alternativ anvendelse for konsernet da konsernet vil eventuelt måtte pådra seg et betydelig økonomisk tap, om det skulle ombygge produktet for leveranse til en annen kunde.

Konsernet innregner inntekter over tid i henhold til ferdigstillelsesgrad i prosjektet, hovedsaklig ved bruk av en inndatametode. Fremdrift basert på en inndatametode er vurdert å være mest presis og som best reflekterer overføringen av kontroll for konsernets prosjekter. Konsernet måler fremdrift basert på påløpte kostnader relativt til forventede totale kostnader ved fullførelse av prosjektet, eller basert på påløpte timer relativt til forventede totalte timer ved fullførelse av prosjektet. Valg av metode gjøres med utgangspunkt i hva som vurderes å være den vesentligste innsatsfaktoren i det enkelte prosjekt. Disse målemetodene anses som mest nøyaktig for å vise konsernets fremdrift mot fullførelse av leveringsforpliktelsen.

Transaksjonsprisen som allokeres til de resterende leveringsforpliktelsene (ikke-oppfylt eller delvis oppfylt) er som følger:

Resterende leveringsforpliktelser ved årets slutt
Innen ett år       149 677
Mer enn ett år        1 973
Sum       151 650

De resterende leveringsforpliktelsene som forventes regnskapsført om mer enn ett år stammer fra avtaler inngått i datterselskapet Goodtech Environmental Solutions AB, hvor anleggskontrakter i gjennomsnitt har ca to års gjennomføringstid. Produksjon og levering forventes å skje innen to år. Resterende leveringsforpliktelser forventes å kunne innregnes innen ett år.