Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 10 Skatt

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Skattekostnad 2019 2018
Betalbar skatt 25 250
For mye/lite avsatt tidligere år 22
Endring utsatt skattefordel 1 272 2 975
Endring utsatt skatt -357 -44
Skattekostnad 940 3 202
Effektiv skattesats i % -123 % 3 %
Betalbar skatt i balansen                             25                    250

Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.

2019 2018
Resultat før skatt videreført virksomhet -764 504
Skattekostnad beregnet til skattesats 22%/23% (skattesats Norge) -168 116
Virksomhet med annen skattesats enn 22% 161 1 786
Skattelovsendring – effekt endring skattesats -1 848 -1 874
Ikke fradragsberettige kostnader -3 594 -1 639
Ikke innregnede eiendeler 5 473 4 041
Omregningsdifferanser 916 772
Skattekostnad 940 3 202

Ordinær selskapsskatt for selskaper hjemmehørende i Norge er 22% i 2019. For 2018 var skattesatsen 23 %.

Konsernet har virksomheter i Sverige (21,4%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 22%.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt presentert i balansen

Balanse
Utsatt skattefordel 2019 2018
Anleggsmidler 8 672 8 342
Omløpsmidler 2 412 1 214
Avsetninger 4 542 1 400
Gevinst og tapskonto 220 272
Underskudd til fremføring 26 637 32 653
Balanseført utsatt skattefordel  42 484 43 881
Utsatt skatt 2019 2018
Anleggsmidler Finland 357
Balanseført utsatt skatt forpliktelse 0 357

Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller tilknyttet industrieiendom i Finland i 2018 er tilbakeført pga. avvikling av selskapet i 2019.

Spesifisering endring utsatt skattefordel 2019 2018
Per 1.januar, netto eiendeler/forpliktelser 43 524 46 455
Innregnet i resultatregnskapet -1 040 -2 931
Per 31. desember,  netto eiendeler/forpliktelser 42 484 43 524

Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse

Utsatt skattefordel Anleggsmidler, FoU/kundekontrakter Omløpsmidler Avsetninger Gevinst og tapskonto Underskudd til fremføring Total
Balanse 31.12.2017 6 094 398 1 256 355 38 753        46 856
Innregnet i resultatregnskapet 2 249 815 144 -83 -6 100 -2 975
Balanse 31.12.2018 8 342 1 214 1 400 272 32 653        43 881
Innregnet i resultatregnskapet 330 1 198 3 142 -52 -6 015
Balanse 31.12.2019 8 672 2 412 4 542 220 26 638        42 484
Utsatt skatteforpliktelse Avsetninger Sverige Anleggsmidler Finland Total
Balanse 31.12.2017 0 401 401
Innregnet i resultatregnskapet -44 -44
Balanse 31.12.2018 0 357 357
Innregnet i resultatregnskapet -357 -357
Balanse 31.12.2019 0 0 0
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt 2019 2018
Ingen forfallsfrist 218 707 282 688
Sum underskudd til fremføring                    218 707              282 688
Beregnet utsatt skattefordel                      47 685 60 933
herav:
Balanseført fordel 26 638 32 653
Ikke balanseført fordel 21 047 28 280
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land 2019 2018
Norge -168 266 -177 484
Sverige -41 288 -42 289
Finland -9 152                -62 915
Sum underskudd til fremføring -218 707 -282 688