Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 14 Immaterielle eiendeler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Regnskapsåret 2018  Utviklingsprosjekt   Goodwill   Sum  
Balanseført verdi 01.01.18            14 132              145 893       160 026
Omregningsdifferanser                 -40                   -245            -285
Omklassifisert fra varige driftsmidler                543                         –             543
Tilgang                346                         –             346
Nedskrivinger            -9 013                         –         -9 013
Årets avskrivninger            -1 677                         –         -1 677
Balanseført verdi 31.12.18              4 293              145 648       149 941
Anskaffelseskost            53 083              292 909       345 992
Akkumulerte av- og nedskrivninger           -48 790             -147 260      -196 050
Balanseført verdi 31.12.18              4 293              145 648       149 941
Regnskapsåret 2019  Utviklingsprosjekt   Goodwill   Sum  
Balanseført verdi 01.01.19              4 293              145 648       149 941
Omregningsdifferanser                     –                        7 7
Tilgang                119                  1 565 1 684
Avgang kostpris               -161 -161
Avgang nedskrivning
Nedskrivinger                  –
Årets avskrivninger            -1 723         -1 723
Balanseført verdi 31.12.19              2 528              147 220       149 748
Anskaffelseskost              4 251              147 220       151 472
Akkumulerte av- og nedskrivninger            -1 723                         –         -1 723
Balanseført verdi 31.12.19              2 528              147 220       149 748
Økonomisk levetid 3-6 år
Avskrivningsmetode Lineær og prosjektallokering

Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.

Utviklingsprosjekt
Konsernet vurderer løpende utviklingsprosjektene i forhold til marked, substitutter og potensielle kunder, for på den måten vurdere utviklingsprosjektenes gjenvinnbare verdi. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid. Levetiden varierer fra eiendel til eiendel, fra 3 år til 10 års levetid. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbar verdi, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm).

Balanseførte utviklingskostnader tilknyttet energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology AS er nedskrevet til bruksverdi, en nedskriving på 9 mill. kroner i 2018. Videre utnyttelse av teknologien knyttet til energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology AS skjer i tett samarbeid med partnere gjennom lisensavtaler. Goodtech er eier av patentrettighetene rundt produktet.

Eiendelene i Goodtech AS er utviklet enten gjennom direkte forespørsel fra kunde eller ved identifiserte behov for å møte markedets behov og på den måten posisjonere seg for fremtidige små og store prosjekter. Utviklingskostnadene avskrives ved bruk av både en prosjektallokeringsmetode og en lineær avskrivingsmetode, for å reflekterer forbruk av de fremtidige økonomiske fordelene av utviklede eiendeler. I 2019 er det gjennomført avskrivinger på 1,7 mill. kroner. Det er ikke identifisert nedskrivingsbehov per 31.12.2019 etter gjennomført verdifalltest.

Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2019 og 2018.

Goodwill

Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette rundt årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.

Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.

Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter 2019
Goodtech AS 137 288
Goodtech Electro AS 302
Virksomhet i Norge 137 590
Goodtech Solutions AB 8 060
Virksomhet i Sverige 8 060
Goodtech Environmental Solutions AB 1 570
Virksomhet i Finland 1 570
Balanseført verdi per 31.12 147 220

Ingen nedskrivingsbehov identifisert etter gjennomført testing av verdifall av goodwill. Goodwill tilknyttet virksomhet i Sverige er økt med TNOK 7 som følge av endringer i valutakurs.

Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.

Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill

Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenererende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.

Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC) Etter skatt Før skatt
Goodtech AS 9,7 % 12,4 %
Goodtech Electro AS 9,7 % 12,4 %
Goodtech Solutions AB 8,3 % 10,7 %

Vektet avkastningskrav før skatt er benyttet i gjennomført test for verdifall.

Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.

Risikofri rente er fastsatt basert på 10-årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene. 10-årige statsobligasjoner er beregnet for å estimere egenkapitalavkastningskravet, og 10-årig swap-rente er benyttet for å estimere fremmedkapitalavkastningskravet.

Beregning av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette betyr at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.

Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte virksomheter. Konsernet ser muligheter i et marked i stor endring og som trenger kostnadseffektive løsninger. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.

Nedskriving av goodwill

Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 per 31.12.2019 er det ikke konstatert verdifallsituasjoner i konsernet.

Sensitivitetsanalyse

Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA.

I forbindelse med nedskrivingstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser for hver enkelt kontantstrømgenererende enhet. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med god margin for Goodtech AS og Goodtech Electro AS ved utgangen av 2019.

Goodtech AS og Goodtech Electro AS
Selskapene leverer tilfredstillende resultat i 2019, noe som bekrefter at gjennomførte omstillingsprosesser og restruktuering har gitt positive effekter. Det arbeides videre med å bedre lønnsomheten i selskapene. Tilfredsstillende ordereserve per 31.12.2019 legger grunnlag for gode resultater fremover. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn moderat omsetningsvekst på 2% og en stabil EBITDA-margin frem til 2023.

Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er «break-even» nivåer i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;

a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 18,5%.
b) EBITDA-margin lavere enn 4,5% i årene fremover.

En diskonteringsrente før skatt til over 18,5% (en økning på 6,1% sammenlignet med brukt diskonteringsrente i nedskrivingstest) eller en EBITDA-margin lavere enn 4,5% i 2019 og årene fremover vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 2,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.

Goodtech Solutions AB
Goodtech Solutions AB var i 2018 den enheten som er vurdert som mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring. Selskapet leverte et svakere resultat enn forventet i 2018. Resultatet i 2019 er vesentlig forbedret, og selskapet er ikke like sårbare for endringer i forutsetninger. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn en forventet omsetningsvekst på 1% og en moderat vekst i EBITDA-margin frem til 2023.

Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er «break-even» nivåer i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;

a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 50%
b) EBITDA-margin lavere enn 2,5% i 2019.

En diskonteringsrente før skatt til over 50% (en økning på ca 40% sammenlignet med brukt diskonteringsrente i nedskrivingstest) eller en EBITDA-margin lavere enn 2,5% i 2019 vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1% i kalkuleringen av minimumsnivåene.

Nedenfor en summarisk oppstilling over potensiell endringer i verdifall goodwill ved gitte forutsetninger.

Goodtech AS Diskonteringsrente
EBITDA margin 11,6 % 12,6 %
4,4 % -17,8 29,6
5,9 % 0,0 0,0
7,4 % 0,0 0,0
 

 

Goodtech Solutions AB Diskonteringsrente
EBITDA margin 10,3 % 11,3 %
3,2 % 0,0 0,0
4,7 % 0,0 0,0
6,2 % 0,0 0,0