Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 13 Bruksrettseiendeler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Konsernets eiendeler under balanseførte leieavtaler inkluderer bygninger og annen fast eiendom, kjøretøy, kontorutstyr og annet. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold av eiendelene og forsikring.

Bruksrettseiendeler Bygninger Kjøretøy Kontorutstyr Annet SUM
Balanseført verdi 31. desember 2018 0 0 2 594 0 2 594
Implementeringseffekt 32 378 1 571 27 4 007 37 983
Balanseført verdi 1. januar 2019 32 378 1 571 2 622 4 007 40 578
Tilganger 8 048 901 91 9 040
Avskrivninger -10 995 -950 -652 -1 092 -13 689
Balanseført verdi 31. desember 2019 29 431 1 523 2 061 2 915 35 929
Leieforpliktelser 2019 2018
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger
Innen 1 år 11 977 679
1 til 2 år 7 816 679
2 til 3 år 7 277 679
3 til 4 år 5 689 645
4 til 5 år 4 410 49
Etter 5 år 1 063
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2019 38 231 2 730
Diskonteringseffekt -2 004 -136
Totale leieforpliktelser I balansen 31. desember 2019 36 227 2 594
Kortsiktig 11 225 679
Langsiktig 25 001 1 916
Beløp innregnet i resultatregnskapet 2019
Rentekostnader 794
Variable leiekostnader kostnadsført I perioden
Inntekter fra fremleie
Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler 2 291
Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi 283
Beløp innregnet i kontantstrømoppstilling 2019
Total kontantstrømeffekt av leasingobjekter 14 152
Operasjonelle leieavtaler (2018) Bygninger/kontorlokaler Maskiner/biler/inventar Sum
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler                               13 086                            2 414           15 500
Fremtidig minimumsleie (udiskontert) knyttet til ikke-kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
Innen 1 år                               13 086                            2 414           15 500
2 til 5 år                               19 941                            2 877           22 818
Etter 5 år                                 2 937                                  –             2 937
Fremtidig minimumsleie                               35 964                            5 291           41 255
Avstemming av leiekostnader mot leieforpliktelse
Operasjonelle leieavtaler beskrevet i 2018           41 255
Neddiskontert           39 776
Finansiell leasing innregnet per 31.12.2018             2 594
Fratrukket kortsiktige leieavtaler (inkludert avtaler av lav verdi)            -1 782
Fratrukket langsiktige leieavtaler av lav verdi                 -11
Leasingforpliktelse per 01.01.2019           40 578
IFRS 16 effekter på resultatregnskapet
Avskrivninger på rett til bruk-eiendel -13 689
Leiebetalinger (andre driftskostnader) 14 125
Effekt på driftsresultatet 436
Rentekostnader på leieforpliktelse -794
Effekt på resultat før skatt -358

Anvendte praktiske løsninger

Konsernet har besluttet å ikke innregne leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, og innregner dermed ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for noen av disse leieavtalene. I stedet kostnadsføres leiebetalingene når de inntreffer. Konsernet innregner heller ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for kortsiktige leieavtaler, som presentert i tabellen over.

Enkelte av leieavtalene har en opsjon for forlengelse, som hensyntas ved fastsettelsen av leieperioden om det antas rimelig sikkert at denne vil benyttes.

Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Grunnet implementeringen av IFRS 16 fra 1. januar 2019 er det en betydelig økning i balanseførte leieavtaler fra denne dato.  Se note 1.12 for en nærmere beskrivelse av implementering og overgangseffekter.