Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 2 Endringer i konsernets struktur

 

(Alle beløp i NOK 1.000)

Det ble den 13.06.2019 åpnet konkurs i Goodtech Environment AB (GEAB), Åland, som følger av Odderøyaprosjektet.

Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB, inngikk 18.06.2019 avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler. Goodtech Environmental Solutions AB overtok sammen med eiendommen tidligere ansatte i GEAB, varelager og driftstilbehør. Eiendommen ble overtatt til virkelig verdi EUR 3 570 000 med tilhørende gjeld sammen med varelager og driftstilbehør for et netto kontantvederlag på EUR 155 000.

Eiendeler og forpliktelser relatert til Goodtech Environment AB er klassifisert som ikke videreført virksomhet ihht IFRS 5 som følge av at det er åpnet konkurs i selskapet den 13. juni 2019. Dette innebærer at resultatet fra virksomheten er presentert netto på egen linje i resultatregnskapet sammen med foreløpig gevinst/ tapsberegning ved fraregning av eiendeler og gjeld i GEAB som følge av konkursen. Herunder er det gjort en skjønnsmessig avsetning for betingede forpliktelser for Goodtech ASA knyttet til tidligere GEAB. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere GEAB som tilsammen utgjør ca 29 mill. kroner per 31.12.19, hvorav prosjektgarantier utgjør ca 22 mill. kroner. Avsetning betingede forpliktelser er spesifisert i note 23. Gevinst/tapsberegningen ved opphør av virksomhet er foreløpig og vil kunne endres.

Sammenligningstallene for resultatregnskapet er tilsvarende omarbeidet. Sammenligningstall for balansen er ikke omarbeidet. Kontantstrømmer relatert til Goodtech Environment AB (GEAB) er presentert på linjen for ikke videreført virksomhet i kontantstrømanalysen. Sammenligningstallene er tilsvarende omarbeidet. Kontantstrømmer knyttet til Goodtech Environmental Solutions ABs avtale med GEABs konkursbo om overtakelse av eiendeler og gjeld inngår i kontantstrømmer fra henholdsvis investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter for videreført virksomhet i kontantstrømanalysen.

Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2019 og 2018 2019 2018
Driftsinntekter                  43 047                125 567
Varekostnad 31 917 142 535
Lønnskostnad 10 648 28 223
Andre Driftskostnader 3 472 8 188
EBITDA -2 990 -53 379
Avskrivninger                      567                   1 252
Driftsresultat  EBIT  -3 557 -54 631
Netto finansposter                     -762                  -4 410
Resultat før skatt -4 319 -59 041
Skattekostnad -864 0
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet -3 454 -59 040
Gevinst/tapsberegning ved konkurs 348
Omregningsdifferanser inneværende år 450
Akkumulerte omregningsdifferanser tidligere år 8 633
Totalt resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 5 975 -59 040
Eiendeler og gjeld fraregnet på opphørstidspunktet var som følger 13.06.2019
Varige driftsmidler                  16 243
Immaterielle eiendeler                        –
Sum Anleggsmidler                  16 243
Beholdninger                  47 271
Kundefordringer                  66 443
Andre kortsiktige fordringer                      359
Sum Omløpsmider                114 073
Sum Eiendeler fraregnet ved opphør                130 316
Langsiktig gjeld                  14 391
Kortsiktig gjeld                135 773
Sum Gjeld fraregnet ved opphør                150 164
Netto Egenkapital før skatt -19 848
Skattekostnad                      864
Betingede forpliktelser                  16 586
Påløpte og avsatte transaksjonskostnader                   2 050
Gevinst/tap ved avgang -348
Omregningsdifferanser inneværende år -450
Akkumulerte omregningsdifferanser tidligere år -8 633
Konsolidert resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 3 454
Totalt resultat etter skatt ikke videreført virksomhet -5 975
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet 2019 2018
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter                -15 491                  -7 656
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                  -2 412                        40

Oppkjøp av virsomhet
Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB, inngikk i slutten av juni avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler. Goodtech Environmental Solutions AB overtok sammen med eiendommen tidligere ansatte i GEAB, varelager og driftstilbehør. Eiendommen ble overtatt til virkelig verdi EUR 3 570 000 med tilhørende gjeld sammen med varelager og driftstilbehør for et netto kontantvederlag på EUR 155 000.

Kjøpesummen er allokert på overtatte eiendeler og gjeld til virkelig verdi som følger. Residual er goodwill som er knyttet til kunderelasjoner og kompetanse. Kjøpesummen er endelig.

18.06.2019
Anleggsmidler 34 913
Maskiner/Inventar 978
Goodwill 1 565
Sum Anleggsmidler                  37 455
Beholdninger 4 010
Kontanter
Sum Omløpsmidler                   4 010
Sum Eiendeler 41 465
Lån 34 913
Øvrig kortsiktig gjeld 5 036
Sum Gjeld 39 949
Kjøpesum 1 516

Det nye selskapet har bidratt med 38,1 mill. kroner til konsernets inntekter og -9,3 mill. kroner til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden mellom anskaffelse og 31.12.2019. Det er ikke balanseført utsatt skattefordel for denne virksomheten i konsernet.