Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 18 Andre kortsiktige fordringer

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Forskuddsbetalte kostnader           2 902 4 017
Andre kortsiktige fordringer 3 057 1 641
Sum andre kortsiktige fordringer 5 958 5 658
Nedenfor en oppstilling over konsernets kortsiktige fordringer, som presentert i note 17 og 18, spesifisert per valutakategori.
   2019 2018
Kundefordringer         64 173  114 583
Kontraktseiendeler         25 515    33 936
Andre kortsiktige fordringer           5 958      5 658
Sum kortsiktige fordringer         95 646  154 176
Kortsiktige fordringer – bokført verdi per valuta 2019 2018 2019 2018
Beløp i lokal valuta  NOK   NOK 
USD 193 58 1 736 507
EUR 2 197 958 21 792 9 533
SEK 34 193 78 272 32 868 75 931
NOK 39 243 68 205 39 249 68 205
Sum kortsiktige fordringer 95 646 154 176