Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 19 Kontanter og kontantekvivalenter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Kontanter i bank og kasse 65 387 60 145
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 65 387 60 145

Konsernet har konsernkontosystem hvor Goodtech ASA i henhold til avtalene er konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31.12.2019: 7,6 mill. kroner (2018: 7,4 mill. kroner).

Konsernet har ubenyttede kredittfasiliteter på 20,0 mill. kroner per 31.12.2019. Det er foreligger ingen restriksjoner på bruken av disse midlene utover coventants krav. Se utfyllende informasjon i note 20.