Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 21 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Leverandørgjeld 22 781 44 194
Skyldig offentlige avgifter 23 632 36 962
Skyldig feriepenger/lønn 26 853 31 576
Påløpte kostnader 3 351 2 291
Annen kortsiktig gjeld 2 898 5 356
Sum 79 516 120 378

Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er mellom 30-60 dager.