Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 16 Varelager

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Materialer 3 427 4 762
Varer under tilvirkning 794 842
Ferdigvarer 1 766 2 168
Ukurans            -770                   -619
Sum netto varelager 5 216 7 152
Varekostnad totalt i perioden 121 805 120 576
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet           5 216 7 152

Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
Nedskrivning ved ukurans av varelager er kostnadsført som varekostnad.
Balanseført verdi av varelager er stilt som sikkerhet inngår som del av pant mot Nordea.