Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 23 Avsetninger og betingede forpliktelser

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Garantier  Betingede forpliktelser Tapskontrakter Sum
Balanse 1. januar 2018 6 362 59 6 421
Avsetninger i løpet av året 3 600 891 4 491
Avsetning reversert i løpet av året -2 332 -59 -2 391
Avsetninger benyttet i løpet av året -985 -985
Balanse 31. desember 2018 6 646 891 0 7 536
Forventet timing av betalinger
Innen de neste 12 mnd 6 155 6 155
Etter de neste 12 mnd 490 891 1 381
Sum 6 646 891 0 7 536
Garantier  Betingede forpliktelser Tapskontrakter Sum
Balanse 1. januar 2019 6 646 891 0 7 536
Avsetninger i løpet av året 2 976 2 374 5 350
Avsetning betingede forpliktelser ikke-videreført virksomhet -1 277 16 586 15 309
Avsetning reversert i løpet av året -2 313 -2 313
Avsetninger benyttet i løpet av året -546 -461 -1 007
Balanse 31. desember 2019 5 485 19 390 0 24 875
Forventet timing av betalinger
Innen de neste 12 mnd 5 485 19 390 24 875
Etter de neste 12 mnd
Sum 5 485 19 390 0 24 875
Garantier  Betingede forpliktelser Tapskontrakter Sum

Garantier
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av konsernet. Avsetningen er basert på garantiforpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.

Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.

Avsetning betingede forpliktelser opphørt virksomhet se note 2.

Forpliktelser
Avsetning på 16,6 mill. kroner i løpet av året relaterer seg til betingede forpliktelser, inkludert garantiavsetninger og bankgarantier, i forbindelse med konkurs i GEAB. Tall for 2018 er omarbeidet i balansen, da det for det meste var knyttet til finansiell leasing. Tilsvarende tall er nå å finne i note 13.

Tapskontrakter
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Kontraktseiendeler nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.