Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 20 Rentebærende lån og kreditter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Balanseført verdi
Nom. rentesats Løpetid for ramme Valuta Pålydende i valuta Selskap 2019 2018
Rentebærende lån og kreditter
Nordea Bank Finland (Åland) Goodtech Environment AB             42 319
Nordea Bank Finland (Åland) 12 mnd Euribor + 4,2% 15.09.2020 EUR               637 Goodtech Environmental Solutions AB            6 287                    –
Nordea Bank Finland (Åland), driftskredittramme 3 mnd Euribor +4,2% 26.04.2020 EUR            2 921 Goodtech Environmental Solutions AB          27 882                    –
Andre banklån – flytende rente 1,31% – 3,22% 28.02.2031 SEK            3 653 Goodtech Solutions Manufactoring AB            2 505               2 763
Rentebytteavtaler Goodtech Environment AB                  494
Leieforpliktelser 2,18% – 4,35% 36 226 2 595
Sum rentebærende lån og kreditter 72 900 48 170
Klassifisering i balansen
Kortsiktig gjeld 46 143 30 951
Langsiktig gjeld 26 757 17 219
Sum rentebærende lån og kreditter 72 900 48 170
Forfallsfordeling for rentebærende gjeld 2019 2018
Forfall < 1 år         46 143 30 950
Forfall 1-3 år 15 156 3 964
Forfall 3-5 år 10 099 2 653
Forfall > 5 år 1 503 10 603
72 900 48 170

Konsernets konsernkontoordning og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.

Oversikt over benyttede og ubenyttede låne- og garantirammer Rentesats og provisjon Total ramme Ubenyttet ramme
Nordea konsernkredittramme (NOK 20 mill.) 7 dg Nibor + 1,25%  Rammeprovisjon 0,125% pr kvartal 20 000 20 000
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.) 472 472
Nordea Bank Finland (Åland) driftskredittramme (EUR 2,9 mill.) 3 mnd Euribor +4,2% 27 882 0
Sum driftskreditt 48 354 20 472
Trekk på driftskreditter i Norge og Sverige inngår i konsernkontoording og er ført netto mot bankinnskudd. Trekk på driftskredittramme Åland inngår i kortsiktige lån og kreditter i balansen.
Total ramme Ubenyttet ramme
Garantirammer i bank og andre garantiinstitutt 188 500 82 355

Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme, driftskredittrammer og langsiktig lån. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse. Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:

  • Kvartalsvis «cleandown» på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
  • Netto rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.

Goodtech er innenfor covenants per 31.12.2019.

Sikkerhetsstillelser og garantier
Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul. Morselskapet Goodtech ASA har i tillegg stilt kausjon overfor Nordea Finland (Åland) for Goodtech Environmental Solutions ABs totale bankengasjement bestående av lån, driftskreditt og garantiramme. Goodtech ASA hefter også for tidligere datterselskap Goodtech Environment ABs (under konkursbehandling) bankengasjement, jfr. note 2.

Bokført verdi av fast eiendom, varelager og kundefordringer per 31.12.2019 er angitt i note 12, note 16 og note 17.

Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.

Avstemming mot kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2019 2018
Inngående balanse          48 170             18 986
Valutaeffekt inngående balanse i SEK og EUR -442                 -107
Avgang ikke videreført virksomhet        -42 319
Tilgang ny virksomhet          34 913
Leieforpliktelse innregnet 01.01.2019 37 983
Nye leieforpliktelser 9 040 2 594
Betaling av avdrag og leieforpliktelser -13 951 -1 827
Endring driftskreditter             28 590
Endring rentebytteavtale -494                  -67
Sum rentebærende lån og kreditter i balanseoppstilling          72 900             48 170