Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 24 Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum
Per 1. januar 2018 45 752 -569 0 389 808 434 991
Kjøp/salg egne aksjer                       – -157                         –                       –                 -157
Per 31. desember 2018 45 752 -726 0 389 808 434 834
Kjøp/salg egne aksjer                       – 203                         –                       –                  203
Per 31. desember 2019 45 752 -523 0 389 808 435 037

Aksjekapital

Nominell verdi per aksje er kr 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%. Fullmakten utløper 30. juni 2020. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.

Egne aksjer

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 261.575 egne aksjer, tilsvarende 1,14 % av selskapet aksjekapital. Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 80, det laveste beløp er pålydende kr 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2020. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.

Det er ikke utbetalt utbytte i 2019 eller 2018.

20 største aksjonærer per 31. desember 2019 Antall aksjer % av total
Holmen Industri Invest 1 AS            7 850 288                34,32
Westhawk AS            1 569 292                  6,86
Magnus Tvenge            1 000 000                  4,37
DNB NOR Bank ASA            1 000 000                  4,37
MP Pensjon PK               674 000                  2,95
Nordnet Bank AB (nom.)               522 283                  2,28
Storhaugen Invest AS               500 000                  2,19
Part Invest AS               468 505                  2,05
Haustkollholmen AS               458 000                  2,00
Mikla Invest AS               455 000                  1,99
Remis AS               400 000                  1,75
Raymond Harland               350 000                  1,53
Trollhaug Invest AS               320 000                  1,40
Skandinaviska Enskilda Banken AB               300 000                  1,31
Avanza Bank AB (nom.)               293 594                  1,28
Goodtech ASA               261 575                  1,14
Tvenge AS               250 000                  1,09
Torstein Ingvald Tvenge               250 000                  1,09
Handel Partner AS               242 170                  1,06
Eidco AS               200 000                  0,87
Sum 20 største          17 364 707                75,90
Øvrige aksjonærer            5 511 439                24,10
Sum          22 876 146              100,00

Ved utgangen av 2019 hadde Goodtech ASA 1.579 aksjonærer mot 1.585 ved utgangen av 2018.

Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2019 Antall aksjer
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)               107 201
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)                35 000
Vibeke Strømme (Styremedlem) 10 000
Terje Thon (Styremedlem) 1 000
Mimi K. Berdal (Styremedlem) 10 000
Thomas Bordvik (Styremedlem, ansattesrepresentant)                  5 282
Robert Karlsson (Styremedlem, ansattesrepresentant)                  6 044
Eric Staurset (Konsernsjef)                36 329
Synnøve Granli (CFO)                17 638
Magne Reierson (Konserndirektør Prosjekt og innkjøp)                12 441
Anne Dahl Øiseth (Konserndirektør Salg og marked)                  2 257

*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.

Kursutvikling

Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 6,85 per aksje, sammenlignet med 3,84 ved årsslutt i 2018.