Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 17 Kundefordringer og kortraktseiendeler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Kundefordringer 2019 2018
Kundefordringer 64 473 115 183
Avsetning tap 300 600
Kundefordringer netto 64 173 114 583
Endring avsetning tap -300 136
Konstaterte tap 13                 435

Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.

Aldersfordelt netto kundefordringer Ikke forfalt < 30 dager 31-60 dager 61-90 dager over 90 dager Sum
2019 51 158 5 262 5 584 1 071 1 098 64 173
80 % 8 % 9 % 2 % 2 % 100 %
2018 44 262 13 842 51 113 252 5 114 114 583
39 % 12 % 45 % 0 % 14 % 100 %

Av utestående fordringer per 31.12.2019 er 53,2 mill. kroner innbetalt per 6. mars 2020.

Kontraktseiendeler 2019 2018
Kontraktseiendeler per 1. januar         33 936         76 146
Fraregnet GEAB, ikke-videreført virksomhet       -20 452
Tillegg       159 920       416 998
Omklassifisert til kundefordringer      -147 732      -418 237
Nedskrivninger og avsetninger innregnet i perioden       -40 971
Sum kontraktseiendeler         25 515         33 936

Kontraktseiendeler innregnes ved oppfyllelse av leveringsforpliktelser, hovedsakelig fra anleggskontrakter der fremdriften måles over tid. Når vederlaget blir ubetinget vil kontraktseiendelene omklassifiseres til kundefordringer, som utgjør hoveddelen av endringene i kontraktseiendeler i periodene.

Nedskrivinger og avsetninger innregnet i 2018 gjelder hovedsaklig prosjektnedskrivinger i Goodtech Environment AB.

Færre pågående prosjekter med stor materialandel og lavere volum medfører at kontraktseiendelene er redusert sammenlignet med 2018.