Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 6 Skatt

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Årets skattekostnad for deler seg på 2019 2018
Endring utsatt skatt                                  2 258                                2 272
Sum skattekostnad                                  2 258                                2 272
 
 

Beregning av årets skattegrunnlag

2019 2018
Resultat før skattekostnad -16 337 -12 009
Permanente forskjeller 2 430
Nedskrivning på aksjer 10 233 13 128
3% av skattefrie inntekter (fritaksmetoden) 7 6
Tilbakeføring av regnskapsført utbytte -225 -200
Resultataført konsernbidrag -20 210 -16 686
Endring i midlertidige forskjeller                               16 517                                8 179
Alminnelig inntekt -10 013 -7 152
Mottatt konsernbidrag                               20 210                              16 686
Årets skattegrunnlag                               10 196                                9 534
 
 

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2019 2018
Driftsmidler inkl. goodwill -723 -789
Utestående fordringer -20 400 -20 400
Gevinst- og tapskonto -16 -20
Andre avsetninger for forpliktelser 16 586 0
Skattem. fremf. underskudd som utlignes                             164 621                             174 817
Grunnlag utsatt skatt                            -202 347                            -196 025
Utsatt skatt 0 0
Negativt grunnlag utsatt skatt 202 347 196 025
Grunnlag utsatt skattefordel                             185 760                             196 025
Utsatt skattefordel                               40 867                               43 126