Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 5 Finansinntekter / finanskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Finansinntekter 2019 2018
Mottatt konsernbidrag 20 210 16 686
Renteinntekter innenfor konsernet 991 946
Annen renteinntekt 83  128
Mottatt utbytte 225 200
Sum 21 508 17 960
Finanskostnader
Rentekostnader innenfor konsernet -449 -288
Nedskrivning finansielle anleggsmidler -9 025  -13 123
Nedskrivning finansielle anleggsmidler, avgang datterselskap -1 208
Påløpte og avsatte kostnader ved avgang datterselskap -2 050
Betingede forpliktelser ved avgang datterselskap -16 586
Andre rentekostnader -155 -214
Andre finanskostnader -125 -207
Sum -29 598 -13 832
Netto finans -8 090 4 127

Betingede forpliktelser ved avgang datterselskap på TNOK 16.586 relaterer seg til betingede forpliktelser som garantiavsetninger og bankgarantier i forbindelse med konkursen i Goodtech Environment AB. Se note 11.

Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.