Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 7 Varige driftsmidler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Maskiner og inventar 2019 2018
Anskaffelseskost 01.01 15 406 15 149
Tilgang kjøpte driftsmidler 257
Anskaffelseskost 31.12 15 406 15 406
Akkumulert avskrivning 31.12 -12 631 -11 099
Balanseført pr. 31.12 2 775 4 307
Årets avskrivninger 1 532 1 774
Økonomisk levetid 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær

Vesentlige leieavtaler
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Innspurten 15 på Helsfyr. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech AS. Leiekostnadene utgjør ca 0,2 mill. kroner per år.