Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 3 Segmentinformasjon

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Driftssegmenter

Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering. Driftssegmentets prestasjoner vurderes basert på driftsresultat og måles konsistent med driftsresultatet i konsernregnskapet.

Goodtech gjennomførte i 2017 organisatoriske og rapporteringsmessige endringer som medførte at strukturen med segment ble fjernet med virkning fra 1.1.2017. I tråd med vilkårene for aggregering i hht. IFRS 8 rapporterer Goodtech således ikke på separate segmenter.

Konsernposter i tabellene nedenfor er kostnader som ikke kan relateres til driftssegmentet. Dette gjelder blant annet konsernets administrasjonskostnader og andre felleskostnader som ikke er allokert til driftssegmentet.

2019 Driftssegment Konsernposter Total
Inntekter fra eksterne kunder 449 468 449 468
Totale segmentinntekter 449 468 0 449 468
Varekostnader -148 060                       – -148 060
Lønnskostnader -229 986 -2 810 -232 796
Andre driftskostnader -22 264 -22 913 -45 177
Restruktureringskostnader mv.                       –                       –
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger 49 158 -25 723 23 436
Avskrivninger -19 841 -1 774 -21 615
Nedskrivninger                       –                       –                       –
Driftsresultat 29 317 -27 497 1 821
Netto finanskostnader -3 149 564 -2 585
Resultat før skatt 26 168 -26 933 -764
Totale Eiendeler 359 123 85 678 444 801
Investering i varige driftsmidler 38 294 257 38 551
2018 Driftssegment Konsernposter Total
Inntekter fra eksterne kunder 443 557 443 557
Totale segmentinntekter 443 557 0 443 557
Varekostnader -140 175                       – -140 175
Lønnskostnader -227 852 -1 919 -229 771
Andre driftskostnader -51 564 -2 339 -53 903
Restruktureringskostnader mv.               -1 009                       – -1 009
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger 22 957 -4 258 18 699
Avskrivninger -7 282 -1 774 -9 056
Nedskrivninger               -9 013                       –               -9 013
Driftsresultat -6 663 -6 032 -631
Netto finanskostnader -691 564 -127
Resultat før skatt 5 972 -5 468 -504
Totale Eiendeler 365 997 85 678 451 675
Investering i varige driftsmidler 1 441 257 1 698

Transaksjoner og overføringer mellom konsernets driftssegment og morselskap skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
Eiendeler under Konsernposter består av eiendeler eid av morselskapet.

Anleggsmidler 2019 2018
Hjemstat/Norge 35 823 12 832
Sverige 13 714 7 191
Øvrig 36 783 16 356
Sum anleggsmidler 86 320 36 379

Anleggsmidler består av varige driftsmidler, bruksrettseiendeler og andre finansielle anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.