Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 28 Transaksjoner med nærstående parter

 

Goodtech ASA er morselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 7 selskaper per 31.12.2019. Disse er presentert i note 25. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 9 i Goodtech ASA regnskapet.

Goodtech foretar i enkelte tilfeller kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. Det har ikke vært transaksjoner med nærstående i 2019.

Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egen avtaler og på armlengdes avstand, og avregning av felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler, avhengig av de ulike kostnadsartene.

Opplysninger om ledende ansatte er presentert i note 29 i konsernregnskapet.