Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 27 Usikre forpliktelser

 

Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.

Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.

Rettslige tvistemål
Goodtech Environment AB (GEAB) tok den 1. mars 2019 ut stevning mot Kristiansand Kommune for krav på sluttoppgjør etter at kommunen i juni 2018 hevet kontrakten for Odderøya renseanlegg. Kontrakten hadde ved inngåelse en samlet kontraktsverdi for GEAB på i overkant av 70 mill. kroner. Prosjektet var i sluttfasen og Goodtechs leveranser under kontrakten var i det vesentlige ferdigstilt ved hevingen. GEABs krav på sluttoppgjør var på 38,2 mill. kroner eks. mva, og motkrav fra Kristiansand kommune på nærmere 47,9 mill. kroner. Ettersom Kristiansand kommune tilbakeholdt oppgjør, hadde GEAB et ubetalt korresponderende momskrav på ca NOK 11,0 millioner. GEAB hadde ikke likviditet til å dekke kravet, og meldte oppbud medio juni 2019. Goodtech er orientert om at bostyrer i konkursboet til GEAB har meddelt Kristiansand tingrett at boet ikke kommer til å delta i videre rettsprosess.

Bank- og konserngarantier
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor Nordea og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets driftsreditt- og garantirammer. Se note 2 og 20 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.