Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 26 Finansiell risiko og finansielle instrumenter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Finansiell risiko

Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært  for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.

Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.

På dato for avleggelse av årsregnskapet har vi ikke konkret informasjon om Korona-pandemiens påvirkning på finansielle risikoer for vår virksomhet, men det er gjort analyser for ulike scenarier. Se også informasjon i note 29.

Kapitalforvaltning

Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.

Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5.

Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.

Kredittrisiko

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 18 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.

Maks kreditteksponering 2019 2018
Kontanter og kontantekvivalenter (note 19)                           65 387               60 145
Kontraktseiendeler (note 17)                           25 515               33 936
Kundefordringer (note 17)                           64 173              114 583
Andre kortsiktige fordringer (note 18) 5 958 5 658

Renterisiko

Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.

Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å redusere den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtale, som sikring mot ett av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 20.

Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2019. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 50 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,2 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2019 (0,1 mill. kroner per 31.12.2018).

Endringer i diskonteringsrente på finansiell leasing vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i diskonteringsrente med 0,5 basispunkter i forhold til benyttede diskonteringsrenter per 31.12.2019. Dersom alle diskonteringsrenter hadde blitt redusert eller økt 50 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,3 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2019.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.

Goodtech-konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.

Konsernet har netto positiv likviditetsbeholdning per 31.12.2019.

Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har periodisk oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.

Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2019 < 1 år 1-3 år 3-5 år Mer enn 5 år Totalt
Rentebærende gjeld
Banklån                             7 036                    502                 580                   674            8 793
Leieforpliktelser                                  11 225 14 651 9 519 829 36 227
Trekk på driftskreditt                           27 882                      –                    –                     –           27 882
Sum rentebærende gjeld 46 144 15 156 10 099 1 503 72 901
Ikke-rentebærende gjeld
Leverandørgjeld                           22 781                      –                    –                     –           22 781
Annen kortsiktig gjeld                           56 735                      –                    –                     –           56 735
Sum ikke-rentebærende gjeld                         79 519 79 516
Totalt                         125 659               15 156             10 099                1 503         152 417
Fremtidige rentebetalinger                                289                    519                 425                   720            1 953
Fremtidige diskonteringsrenter, leieforpliktelse 751 928 314 11 2 004
Totalt inkludert rentebetalinger 126 699 16 603 10 837 2 234 156 374
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2018 < 1 år 1-3 år 3-5 år Mer enn 5 år Totalt
Rentebærende gjeld
Banklån                             1 681                 2 606               2 094              10 109           16 490
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP                                  –                      –                    –                   494               494
Leieforpliktelser                                679                    958                 958                     –            2 594
Trekk på langsiktig kredittramme                           28 591                      –                    –                     –           28 591
Sum rentebærende gjeld                          30 951                 3 564              3 052              10 603          48 169
Ikke-rentebærende gjeld
Leverandørgjeld                           44 194                      –           44 194
Annen kortsiktig gjeld                           76 184                      –           76 184
Sum ikke-rentebærende gjeld                         120 378                      –        120 378
Totalt                         151 329                 3 564               3 052              10 603         168 548
Fremtidige rentebetalinger                                289                    519                 425                   720            1 953
Totalt inkludert rentebetalinger                         151 618                 4 083               3 477              11 323         170 501

Valutarisiko

Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.

Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.

Konsernet har i tillegg et flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Konsernet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.

Konsernkonto per valuta Beløp i valuta Beløp i NOK
NOK                          28 749 28 749
SEK -9 944 -9 364
EUR 709 6 972
USD                                850                 7 467
Sum 33 823

Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.

Regnskapsmessig effekt 2019 Regnskapsmessig effekt 2018
Resultat før skatt  Egenkapital Resultat før skatt  Egenkapital
10% økn/-red NOK/SEK    (+/-) 179  (-/+) 1 716   (+/-) 242  (-/+) 143
10% økn/-red NOK/EUR  (+/-) 928  (-/+) 74  (+/-) 5 904  (-/+) 1 758

Fastsettelse av virkelig verdi

Under følger en oversikt over bokført og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter, samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen viser også på hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg i forhold til hvor objektiv målemetoden er.

Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.

Kategorier av finansielle instrumenter

 

2019 Note Verdsettelsesnivå Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over totalresultatet Finansielle instrumenter målt til amortisert kost Sum
Finansielle eiendeler
Kundefordringer 17                   –        64 173 64 173
Andre kortsiktige fordringer 18                   –            5 958 5 958
Kontanter og kontantekvivalenter 19                   –          65 387 65 387
Sum 135 518
Finansielle forpliktelser
Langsiktig rentebærende gjeld 20 2               –          26 757 26 757
Kortsiktig rentebærende gjeld 20                   –          74 025 74 025
Leverandørgjeld 21                   –          22 781 22 781
Leasingforpliktelser 13 3 36 227 36 227
Annen kortsiktig gjeld 21                   –          56 735 56 738
Sum 216 525
Sum finansielle instrumenter               0       352 042 352 052
2018 Note Verdsettelsesnivå Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat Gjeld målt til amortisert kost Sum
Finansielle eiendeler
Kundefordringer 17                   –                   114 583 114 583
Andre kortsiktige fordringer 18                   –                   5 658 5 658
Kontanter og kontantekvivalenter 19                   –                   60 145 60 145
Sum 180 386
Finansielle forpliktelser
Langsiktig  rentebærende gjeld 20 2 494 14 810 15 303
Kortsiktig rentebærende gjeld 20                   – 30 272 30 272
Leverandørgjeld 21 44 194 44 194
Leasingforpliktelser 13 3 2 594 2 594
Annen kortsiktig gjeld 21                   – 76 184 76 184
Sum 168 548
Sum finansielle instrumenter 494 348 440 348 934

Verdsettelseshierarki

Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.

De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:

Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).