Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Lønnskostnader 2019 2018
Lønn 3 825 6 443
Arbeidsgiveravgift 547 992
Pensjonskostnader 104 161
Andre ytelser 79 323
Sum                                  4 555                                 7 919 

Lønninger inkluderer styrehonorar på 1,4 mill. kroner i 2019 (1,4 mill. i 2018). Lønn til konsernsjef utbetales for 2019 fra datterselskap.
Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. 2 årsverk per 31.12.2019.
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 15 i konsernregnskapet.

Obligatorisk tjenestepensjon – OTP

Selskapet har avtale om innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon – OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.

Godtgjørelse til revisor 2019 2018
Revisjonshonorar, lovpålagte revisjonstjenester 458 466
Sum godtgjørelse 458 466

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.