Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 16 Nærstående parter

 

Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser.

Lån mellom selskaper er nærmere omtalt i note 10.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2019. Viser til note 28 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.