Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 14 Pantstillelser og garantier

 

Konsernets datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2019 utgjør 33,8 mill. kroner. Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 8 og 10. For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 20 i konsernregnskapet.

Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er 188,5 mill. kroner, hvor 82,4 mill. kroner er opptrukket per 31.12.2019.

Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2019 utgjør utstedt morselskapsgarantier 27,1 mill. kroner.

Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.

Goodtech ASA har stilt garantier for driftsfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere Goodtech Environment AB, hvorav prosjektgarantier utgjør totalt ca. 38 mill. kroner. Av dette utgjør prosjektgarantien på Odderøya Renseanlegg 2,2 mill. kroner.

For sikkerhetsstillelser og garantier, se note 20 i konsernregnskapet.