Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Konsernsjefens kommentarer

Goodtech er en kunnskaps- og teknologibedrift med 300 dyktige kollegaer, som med vår samlede kompetanse og effektive løsninger bedrer våre kunders konkurranseevne og bærekraft. Vi står på hver dag for å leve opp til vår visjon om å være førstevalget for industriell effektivitet. Innen flere segmenter har vi spisskompetanse og kunnskap som kundene verdsetter ved å opprettholde Goodtech som leverandør av effektive løsninger.

 

Vi hadde en positiv utvikling på en rekke områder i 2019, men vi opplevde også utfordringer for konsernet. Starten på året var preget av et høyt aktivitetsnivå som fortsatte frem til sommeren, og med gode resultater som følge. Etter ferien falt aktivitetsnivået noe tilbake, og i kombinasjon med økte kostnader i forbindelse med utvikling av nye løsninger og teknologi, medførte dette noe svakere resultater i enkelte segmenter og samlet for konsernet. Vi tok da flere grep for å forbedre vår lønnsomhet.

Økt etterspørsel etter våre digitale løsninger

I løpet av året opplevde vi en økt interesse for å implementere nye digitale løsninger hos våre kunder. Det er et ønske om å få tilgang til data, og dra nytte av dem i form av økt innsikt som igjen gir mulighet for økt produksjon og bedre kvalitet. Vi har gjennom mange år utviklet vår kompetanse innenfor dette området, og leverte i 2019 flere løsninger og tjenester som Cyber Security, Manufacturing Execution Systems (MES), datafangst med innsiktsanalyse. Vi har over tid bygget opp en omfattende kompetanse i det å skaffe tilgang til data fra flere forskjellige systemer, og bringe dette sammen så våre kunder kan dra nytte av dette. Dette er ofte relevant og etterspurt da industrianleggene over tid gjerne har utviklet seg med flere forskjellige systemer og løsninger. Vi har opplevd en økt etterspørsel etter implementering av MES-systemer, både vår egen standardløsning Goodtech Manufacturing Intelligence, men også løsninger fra andre partnerleverandører. For få ekstra kraft bak vår digitale satsning, etablerte vi under året Goodtech Digital Solutions. Goodtech Digital Solutions skal være spydspissen i utviklingen av våre digitale løsninger til våre kunder, og også vår interne anvendelse av effektive digitale systemer. I løpet av 2019 testet vi ut en ny egenutviklet løsning, WizX, som muliggjør datafangst på steder hvor dette tidligere var enten for kostbart eller ikke mulig. Vi er i startfasen og tilbakemeldingene fra kundene så langt er positive. Utviklingen av WizXvil fortsette hos flere kunder i 2020.

Tett på våre kunder

Goodtech har en regionstruktur som muliggjør en sterk lokal tilstedeværelse hvor vi er tett på kundene våre og viktige markeder. Samtidig drar hver enkelt region nytte av kompetanse som finnes på tvers av regionene og i konsernet, for å kunne levere enda bedre prosjekter og løsninger til våre kunder. Vi har i løpet av året samarbeidet mer enn noen gang mellom regionene våre. I tillegg til bedre kundeleveranser opplever våre ansatte økt motivasjon av å jobbe på tvers av våre regioner. Det er gledelig å kunne konstatere at regionene Bergen og Karlstad, Sverige, som over noe tid har slitt med svake resultater, fikk sine beste resultater på mange år i 2019. Vi har også opplevd en økende etterspørsel etter våre pakkemaskiner som vi produser i Moss. Blant annet solgte vi seks maskiner av vår nyutviklede robot-baserte pakkemaskin, Goodtech RoboWrapper™, som har blitt godt mottatt i markedet på grunn av sin store fleksibilitet og omstillingsevne. I Moss fikk vi etter hvert for lite plass i våre lokaler, og i slutten av 2019 tok vi derfor i bruk en nybygget dedikert monteringshall. Den nye hallen vil øke vår produksjonskapasitet, og samtidig sørge for et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte.

De ansatte er vår viktigste ressurs

De ansatte er vår viktigste ressurs, og våre ansattes trivsel og positive utviklingsmuligheter er avgjørende for oss. Sammen med de ansatte har vi jobbet bevisst med å utvikle konsernet til en enda bedre arbeidsplass. I 2019 gjennomførte vi også et lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar for å styrke vår lederkompetanse, og en fortsatt positiv utvikling av vår bedriftskultur. Det var derfor veldig gledelig å konstatere at vår norske virksomhet ble «Great Place to Work® Sertifisert» i 2019. Dette er et tredjeparts bevis på at Goodtech oppleves som en flott arbeidsplass av våre ansatte.

Goodtech har en nullvisjon for skader og ulykker

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass for alle som jobber hos oss, så HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst med å etablere gode rutiner og etterlevelse, samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål. Rapportering og deling av uønskede hendelser er en viktig aktivitet for å sørge for våre ansattes involvering i HMS-arbeidet, og en nødvendig forutsetning for å drive kontinuerlig forbedring og risikovurdering. Det er gledelig å se at vi gjennom 2019 fortsatte å bygge en sterkere HMS-kultur i hele konsernet. Vi jobber også tett med kunder og leverandører for å lære av dem, samt gi tilbakemeldinger på hva vi ser de kan forbedre. I løpet året hadde vi en fraværsskade, noe som er en for mye. Det kreves innsats fra alle for å sikre en trygg arbeidsplass. Vi kan på ingen måte si oss fornøyde med der vi er i dag, men jobbe målbevisst videre i fellesskap.

Kontinuerlig forbedringer

Vi står på hver dag for å leve opp til vårt kundeløfte om å skape verdi for våre kunder. Det er derfor ekstra givende å oppleve at mange av kundene våre forblir kunder gjennom lang tid, og vender tilbake for å gjennomføre nye effektiviseringsinitiativer og prosjekter. Vi opplever fortsatt noe press på priser, og må hele tiden holde fokus på kostnader og vår effektivitet.

«Vi blir bedre sammen», er en av våre kjerneverdier. I dette ligger det at vi skal streve etter å være litt bedre i dag enn vi var i går, og at vi gjennom samarbeid lettere vil kunne oppnå dette. Kontinuerlig forbedring skal være den måten vi jobber på. Vi jobber med forbedringer blant annet gjennom Forbedringsteam. Her ser vi at samarbeid og standardisering skaper bedre og mer effektive prosesser og leveranser til våre kunder.

Vi jobber bevisst med å bli bedre på å forstå den risiko vi til enhver tid påtar oss, og håndteringen av denne under leveransene i prosjektene våre. Det er da godt at vi ser at vi også at har blitt bedre til å gjennomføre våre prosjekter. Vår prosjektgjennomføringsmodell er forankret i PRINCE2® som er en internasjonal anerkjent prosjektmodell.

Fokus på bærekraft

I samfunnet bredt, og hos våre kunder ser vi økt fokus på bærekraft. I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Eksempler på dette kan være redusert energiforbruk, forbedret kvalitet og elektrifisering. Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom sin kjernevirksomhet. For å jobbe mer systematisk og helhetlig med bærekraft, sertifiserte vi i 2019 vår norske virksomhet etter ISO 14001:2015 standarden. Vår virksomhet i Sverige er fra tidligere sertifisert etter 14001 standarden. I 2020 vil vi jobbe videre med fokus på bærekraft, og vil bygge på FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for dette arbeidet.

Restruktureringen på Åland

I juni så vi oss nødt til å melde oppbud for vårt datterselskap, Goodtech Environment AB (GEAB). Dette på bakgrunn av en tvist om sluttoppgjøret til et stort og krevende prosjekt med Kristiansand kommune. Forlik ble forsøkt, men avstanden mellom partene var for stor til at det lykkes å komme til enighet. Oppstarten av vårt nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB (GESAB) har gått bra, men vi ser at vi har behov for flere prosjekter og oppdrag. Den nye strategien for GESAB er å fokusere på lønnsomhet og risikohåndtering, primært på det svenske markedet. Resultatene for året samlet er preget av restruktureringen vi har gjennomført på Åland og at oppstart av det nye selskapet vil ta noe tid.

Korona (COVID-19)-pandemien sprer seg kraftig i våre områder. Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom pandemien. Goodtech følger myndighetenes retningslinjer og har innført en rekke tiltak for å begrense smitten, blant annet ved utstrakt bruk av hjemmekontor og begrensning av reisevirksomhet. Det er knyttet meget stor usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder. Jeg forventer at aktivitetsnivået vårt vil reduseres for en periode. Vi har iverksatt tiltak for å møte potensielle utfordringer, herunder behov for kostnadstilpasninger og tiltak som skal sikre likviditet.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til våre kunder, leverandører, samarbeidspartene og alle ansatte for det vi har oppnådd sammen. Med vår virksomhet innen automatisering, industriell IT, robotisering og miljø mener jeg at Goodtech er en attraktiv partner innen digitalisering, industriell effektivitet og miljøløsninger fremover.

Eric Staurset
Konsernsjef